نمایشگاه بین المللی تزئینات و دکوراسیون داخلی

نمایشگاه بین المللی تزئینات و دکوراسیون داخلی

شروع: 1400/9/27 تا 1400/11/8

نوع : نمایشگا ههای پیش رو

مجری:

محل برگزاری : قطر -دوحه

وب سایت :

ثبت نام:

توضیحات

کارشناس نمایشگاه :
شماره تماس:
ایمیل:
 فرم فراخوان
اطلاعات کشور هدف
بروشور
پلان
گزارش دوره قبل